Alert

 

[ພາສາລາວຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມ]

ANNOUNCEMENT

Expect a traffic delay, inaccessible road, and service condition due to Boat Racing Festival from October 22-27, 2018

The Boat Racing festival is coming, we would like to make an annoucement about the service condition our customer will be expected during the period from October 22-27, 2018. 

If you are in the area as marked in the figure above, please see the list below

  • Please expect a delay due to the traffic flow. If you are inside the inaccessible road, the driver will not able to pick you up. We recommend that our customers to choose the area that is very accissible as the pick up point and meet the driver there. 
  • Please expect a road closure or inaccessible road condition during this period, the driver may not be able to drop you off if your destination is inside the inaccessible road. You will still be charge based on the time and distance the driver pick you up to the drop off point, not the actual destination. 
  • Please expect a detour to avoid the traffic and festival area; this would mean the total fare might be higher than the estimated fare you see before you book as it is based on distance and time duration. 
  • The surge price may be applied to encourage more drivers to stay online to serve you during the festival, think of it as a bonus for them because they can't enjoy the biggest festival. 
  • We will have more of our team to do a random check on the drivers to prevent alcohol consumption during this period.

 

Our team will work hard to minimize the those issue mentioned above. We hope you enjoy the biggest Annual Boat Racing Festival

LOCA SUPPORT TEAM

 


ແຈ້ງການ

ຮັບຊາບເຖິງສະພາບຈາລະຈອນ, ການໄປຮັບໄປສົ່ງ, ແລະ ການບໍລິການຂອງ LOCA ໃນໄລຍະບຸນຊ່ວງເຮືອທ່າວັດຈັນ 22-27 ຕຸລາ 2018

ພວກເຮົາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ LOCA ຂໍອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະດວກຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃນຊ່ວງໄລຍະບຸນຊ່ວງເຮືອທ່າວັດຈັນ 22-27 ຕຸລາ 2018 ນີ້ 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການ LOCA ໃຫ້ໄປຮັບ ຫລື ໄປສົ່ງໃນພື້ນທີ່ທີ່ໝາຍສີແດງໄວ້ໃນຮູບຂ້າງເທິງນີ້ ກະລຸນາສຶກສາລາຍລະອຽດໃນກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ

  • ການໄປຮັບໄປສົ່ງ ອາດຈະມີຄວາມລ້າຊ້າ ອັນເນື່ອງມາຈາກສະພາບການຈະລາຈອນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງຕ່າງໆທີ່ໃກ້ຄຽງ. ຖ້າທ່ານຢູ່ທາງໃນເຂດພື້ນທີ່ສີແດງ ຄົນຂັບອາດຈະບໍ່ສາມາດໄປຮັບທ່ານໄດ້. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເລືອກເຂດທີ່ລົດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແລ້ວເອີ້ນໃຫ້ຄົນຂັບໄປຮັບໃນຈຸດດັ່ງກ່າວແທນ.
  • ອາດຈະມີການປິດຖະໜົນ ຫລື ເສັ້ນທາງບາງເສັ້ນທາງເນື່ອງຈາກມີຄົນຍ່າງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຄົນຂັບອາດຈະບໍ່ສາມາດໄປສົ່ງທ່ານໄດ້ເຖິງທີ່ເນື່ອງຈາກລົດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງໄດ້. ແຕ່ທ່ານຈະຍັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍ່ລິການ ໂດຍອີງຕາມໄລຍະທາງທີ່ນັ່ງມາ ບວກກັບໄລຍະເວລາທີ່ເດີນທາງມາຮອດຈຸດໆນັ້ນ. 
  • ອາດຈະມີການຂັບອ້ອມຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆເພື່ອຫລີກເຂດ ຫລື ເສັ້ນທາງທີ່ມີການຈະລາຈອນຕິດຂັ້ນ; ນັ້ນໝາຍເຖິງຄ່າບໍລິການຂອງທ່ານອາດຈະສູງກວ່າການປະເມີນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກການເດີນທາງທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍຂຶ້ນ.
  • Surge Price ອາດຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນບາງຊ່ວງຂອງແຕ່ລະມື້ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນຂັບຢາກອອນລາຍ ແລ້ວໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງເທດສະການ, ນີ້ຖືວ່າເປັນເງິນ OT ຂອງຄົນຂັບ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສະລະເວລາທີ່ຈະໄດ້ໄປມ່ວນ ເພື່ອມາໃຫ້ບໍລິການ
  • ພວກເຮົາຈະມີທີມງານລົງໄປສຸມກວດສອບຄົນຂັບ ເພື່ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຄົນຂັບທີ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ແລ້ວມາໃຫ້ບໍລິການ.

 

ພວກເຮົາທີມງານ LOCA ຈະພະຍາຍາມຫຼຸດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂ້າງເທິງລົງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພວກເຮົາຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ທ່ານທ່ຽວບຸນຊ່ວງເຮືອປີນີ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ທີມງານ LOCA